Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ

MAGDA PIÓRKOWSKA UMIEM W MARKETING 

 

Cześć, tu Magda!

Ten dokument powstał z myślą o Tobie. Znajdziesz w nim podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania mojej Platformy internetowej, czyli przede wszystkim informacje o tym kim jestem, w jaki sposób możesz korzystać z Platformy, jakie Produkty oferuję, w jaki sposób możesz złożyć Zamówienie, co jest warunkiem zawarcia Umowy, jakie formy płatności udostępniam, jak wygląda procedura odstąpienia od umowy i w jaki sposób możesz składać reklamacje.  

Wszystko w trosce o Twoje interesy i ochronę Twoich praw. To co, zapraszam do lektury!

 

§ 1. WPROWADZENIE 
Definicje
Usługi jakie świadczę dla Ciebie w ramach mojej Platformy internetowej
§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ UMIEM W MARKETING
§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 
Rejestracja i prowadzenie Konta na Platformie Umiem w Marketing
Płatności
§ 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
§ 5. PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH PLATFORMY 
eBook
Webinary
Kursy on-line
Konsultacje indywidualne on-line
Szkolenia stacjonarne
§ 6. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA 
§ 7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE 
§ 8. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI I ŚWIADCZENIEM USŁUG 
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 10. WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW 
§ 11. OCHRONA PRAW AUTORSKICH 
§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 1. WPROWADZENIE

Platforma internetowa Umiem w Marketing dostępna pod adresem www.umiemwmarketing.pl prowadzona jest przez Magdę Piórkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „UMIEM W MARKETING Magda Piórkowska” z zakładem głównym pod adresem: ul. Armii Krajowej 29 lok. 11, 81 – 395 Gdynia, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia: 02 września 2021 roku, NIP: 8111757897, REGON: 389821190.

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszelkich usług, które jako Administrator świadczę na Twoją rzecz za pośrednictwem mojej Platformy internetowej www.umiemwmarketing.pl. 

Platforma Umiem w Marketing została stworzona z myślą o Was! W tym jedynym w swoim rodzaju miejscu oferuję Ci dostęp do całej masy wiedzy marketingowej, wiedzy z zakresu PR oraz wiedzy na temat technik komunikacji i metod wypływania na otoczenie, wykorzystujących cały wachlarz wzorców komunikacji werbalnej i niewerbalnej (NLP). Jeżeli chcesz nauczyć się marketingu i kreatywnej sprzedaży swoich produktów i usług, a dodatkowo chcesz wiedzieć co w branży piszczy – nie wahaj się ani chwili, tylko rozgość się wygodnie i działaj na mojej Platformie. Jestem praktykiem z krwi i kości, kocham case study i fakapy, a do tego można mnie nazwać przedstawicielką szkoły „żadnego pitu pitu, samo mięcho”, dlatego czerp garściami z mojej wiedzy i rozwijaj się!

[/et_pb_text][et_pb_text module_id=”definicje” module_class=”definicje” _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” text_text_color=”#000000″ global_colors_info=”{}”]

Definicje:

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” text_text_color=”#000000″ global_colors_info=”{}”]

 1. Administrator (to właśnie ja, Magda) – właścicielka domeny zarządzająca Platformą internetową Umiem w Marketing, która jest dostępna pod adresem www.umiemwmarketing.eu;
 2. Użytkownik (czyli Ty) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora; to oznacza, że Użytkownikiem mojej Platformy mogą być następujące podmioty:
  • Przedsiębiorca – Użytkownik Platformy, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • Konsument – Użytkownik Platformy, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – od dnia 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących Konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3. Platforma internetowa (Umiem w Marketing) – strona internetowa pod którą prowadzę moją Platformę internetową, działająca w domenie www.umiemwmarketing.eu – to za pośrednictwem Platformy świadczę na Twoją rzecz usługi określone w niniejszym Regulaminie;
4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie, zbiór zasobów w moim systemie teleinformatycznym, w którym to gromadzone są Twoje dane;
5. Hasło – ciąg znaków używany podczas dostępu do Twoich danych, do których nikt inny nie powinien mieć dostępu (w szczególności dotyczy to danych do logowania się do Konta);
6. Newsletter – usługa, którą świadczę drogą elektroniczną, polegająca na otrzymywaniu ode mnie wiadomości dotyczących najważniejszych informacji związanych z moją działalnością prowadzoną w ramach Umiem w Marketing (m. in. informacji o nowych wydarzeniach czy wprowadzanych Produktach, takich jak organizowane Webinary, dostępne czy startujące Kursy on-line, terminy Konsultacji indywidualnych on-line, organizowane Szkolenia stacjonarne, a także informacji o organizowanych konkursach, promocjach czy innych wydarzeniach związanych z moją Platformą);
7. Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty z oferty Umiem w Marketing, który nie łączy się z innymi promocjami;
8. Produkt – oznacza prezentowany na Platformie Umiem w Marketing produkt fizyczny, treść cyfrową lub usługę, do których dostęp ma charakter czasowy lub nieograniczony czasowo – zgodnie z informacją wskazaną w opisie każdego z prezentowanych na mojej Platformie Produktów; Produkty dostępne na Platformie obejmują: Webinary, Kursy on-line, Szkolenia stacjonarne, Konsultacje indywidualne on-line, (szczegółowy opis poszczególnych Produktów znajduje się w § 5 Regulaminu);
9. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Użytkownikowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, możesz dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,
10. Dowód zakupu – faktura imienna (faktura dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, wystawiana na Twoją wyraźną prośbę), faktura VAT, E-Faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
11. Formularz rejestracji – dostępny na Platformie formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
12. Formularz zamówienia – dostępny na Platformie formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta (dotyczy wyłącznie zakupu eBooka, biletu na Szkolenie stacjonarne oraz Konsultacji indywidualnej on-line; z uwagi na charakter pozostałych świadczonych przeze mnie usług oraz dostępnych Produktów, tylko założenie Konta umożliwi Ci korzystanie z Produktów oraz podjęcie działań pozwalających w pełni wykorzystać potencjał mojej Platformy Umiem w Marketing),
13. Zamówienie   oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia Umowy (dokonania zakupu Produktu) z Administratorem;
14. Umowa – umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia na Twoją rzecz:

   • produktów fizycznych, co dotyczy zakupu biletu na Szkolenie stacjonarne (umowa sprzedaży),
   • produktów elektronicznych lub treści cyfrowych, co dotyczy zakupu eBooka, dostępu do Webinarów oraz Kursów on-line (umowa o dostarczanie treści cyfrowych); treści, o których tu mowa stanowią dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej i obejmują w szczególności treści, funkcjonalności oraz materiały, o których mowa w zdaniu pierwszym,
    – za określoną zapłatą;
   • usług on-line w zakresie prowadzenia Konta oraz umożliwienia dołączenia do grona subskrybentów mojego Newslettera (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną), które to usługi nie pociągają za sobą żadnych dodatkowych opłat;usług on-line, co dotyczy zakupu Konsultacji indywidualnych on-line (umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną),

15. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – umowa lub inny instrument prawny, o którym mowa w art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy administratorem danych osobowych a podmiotem przetwarzającym, w której administrator danych osobowych powierzył podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu; umowa ta określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa Stron.

Usługi jakie świadczę dla Ciebie w ramach mojej Platformy internetowej, to:

 1. przede wszystkim masz niepowtarzalną możliwość dołączenia do grona mojej zaufanej społeczności Umiem w Marketing, co wiąże się z:
  a)
  możliwością rejestracji oraz uzupełniania i prowadzenia swojego Konta,
   • dla użytkowników niezarejestrowanych, Platforma Umiem w Marketing jest dostępna w ograniczonym zakresie – możesz jedynie: 
    • przeglądać moją Platformę, w tym m.in. przeglądać oferowane przeze mnie Produkty i świadczone usługi,
    • zapoznać się z dokumentami dotyczącymi funkcjonowania Platformy internetowej: Regulaminem, Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookies,
    • skorzystać z Formularza rejestracyjnego,
    • skorzystać z Formularza zamówienia (dotyczy wyłącznie zakupu eBooka, biletu na Szkolenie stacjonarne oraz Konsultacji indywidualnej on-line),
    • skorzystać z Formularza kontaktowego i wysłać do mnie zapytanie,
    • zapisać się do mojego Newslettera,
   • dla użytkowników zarejestrowanych możliwe jest pełne korzystanie z mojej Platformy, o czym mowa w lit. b poniżej,

b) korzystaniem – po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Platformie Umiem w Marketing – ze wszystkich dostępnych usług, w tym m.in. możliwość:

   • dokonania zakupu wybranego Produktu z mojej oferty, w szczególności:
    • zakupu eBooka,
    • zakupu Webinaru,
    • zakupu Kursu on-line,
    • dokonania rezerwacji terminu Konsultacji indywidualnych on-line i udział w konsultacjach,
    • dokonania zapisu na Szkolenie stacjonarne, 

– których szczegółowy opis znajduje się w § 5 Regulaminu,

   • uzupełnienia swojego Konta o dodatkowe informacje,
   • wyszukiwania i tworzenia list życzeń w zakresie wszystkich ulubionych  Produktów (eBooków, Webinarów, Kursów on-line, Konsultacji indywidualnych on-line, Szkoleń stacjonarnych),

2. wypełnianie Formularzy udostępnianych na stronie internetowej Umiem w Marketing (np. Formularz rejestracji czy Formularz kontaktowy),

3. subskrypcja Newslettera – podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystam do informowania Cię o nowych funkcjonalnościach Platformy Umiem w Marketing, ofertach i usługach związanych z moją działalnością (m. in. informacji o nowych wydarzeniach czy wprowadzanych Produktach, takich jak organizowane Webinary, dostępne eBooki czy Kursy on-line, Szkolenia stacjonarne, Indywidualne konsultacje on-line, a także informacji o organizowanych konkursach, promocjach czy innych wydarzeniach związanych z moją Platformą, (pamiętaj, że przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili możesz z niej zrezygnować), 

4. w określonych sytuacjach – także możliwość przeprowadzenia usunięcia Konta.

Wiedz, że usługi świadczę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ten Regulamin udostępniam Ci całkowicie nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej mojej Platformy Umiem w Marketing dostępnej pod adresem www.umiemwmarketing.eu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie tak, abyś mógł się z nim w każdej chwili bez problemu zapoznać. Regulamin Platformy internetowej otrzymasz także w załączeniu do wiadomości potwierdzającej rejestrację Konta lub zakup wybranego Produktu.

Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać Twoich jakichkolwiek praw, które to przysługują Ci na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (dotyczy to w szczególności Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny). W przypadku, kiedy postanowienia mojego Regulaminu byłyby niezgodne z tymi przepisami – pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ UMIEM W MARKETING

Jeżeli chcesz korzystać z mojej Platformy internetowej to pamiętaj, że jesteś zobowiązany do tego, aby działać w sposób zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 

Wszelkie Twoje czynności podejmowane w ramach Umiem w Marketing powinny mieć równocześnie na względzie poszanowanie dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Platformy.

Korzystanie z usług, które Ci oferuję, może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach ustalonych w niniejszym Regulaminie.

Na mojej Platformie internetowej masz możliwość założenia swojego indywidualnego Konta. Tylko ono sprawi, że będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności, które dla Ciebie stworzyłam, zupełnie za darmo! 

Moją ideą jest dzielenie się z Tobą całą moją marketingową wiedzą oraz stworzenie zaufanej społeczności. Dlatego też, Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych danych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twojego Konta zależy w dużej mierze od Ciebie, dlatego dbaj o swój login i hasło – nie podawaj danych dostępowych jakimkolwiek osobom trzecim, a łącząc się z Internetem korzystaj tylko z zaufanego źródła.

W ramach usług, które Ci oferuję możesz także zapisać się na subskrypcję Newslettera. Za jego pośrednictwem

po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody – będę do Ciebie wysyłać w szczególności informacje związane z funkcjonowaniem mojej Platformy Umiem w Marketing i organizowanymi wydarzeniami, ale to oczywiście nie wszystko. 

Jesteś zobowiązany (jak i każdy inny Użytkownik czy osoba trzecia mająca dostęp do mojej Platformy), do tego, aby powstrzymać się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie internetowej Umiem w Marketing, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

Niedozwolone jest podejmowanie jakichkolwiek prób wprowadzania do mojego systemu informatycznego szkodliwych danych. Przez oprogramowanie złośliwe rozumiane są tutaj wszelkiego rodzaju aplikacje, kody komputerowe i skrypty mające szkodliwe lub przestępcze działanie w stosunku do mojego systemu komputerowego lub systemu komputerowego któregokolwiek z Użytkowników systemu, do którego zaliczyć można w szczególności takie pliki jak: wirusy, robaki, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie szantażujące (ransomware), rejestratory klawiszy (keyloggers) i inne. 

Niedozwolone jest również podejmowanie działań polegających na blokowaniu, modyfikowaniu lub jakimkolwiek innym zakłócaniu lub przerywaniu przepływu danych, a także działań mających na celu ograniczenie w inny sposób korzystania ze strony internetowej www.umiemwmarketing.eu.

Jeżeli zauważysz, że na Platformie internetowej znajdują się nieodpowiednie treści lub którykolwiek z Użytkowników działa w sposób niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – prześlij mi odpowiednią wiadomość na adres e-mail kontakt@umiemwmarketing.pl.  

Abyś mógł we właściwy sposób korzystać z mojej Platformy internetowej dostępnej pod adresem www.umiemwmarketing.pl powinieneś spełniać następujące wymagania techniczne: 

 1. sprawne urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM,
 2. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 3. przeglądarka stron internetowych umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML): Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, 
 4. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
 5. aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej e-mail. 

Umiem w Marketing może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednakże jako Administrator nie wspieram i nie gwarantuję, że w takim przypadku moja Platforma internetowa będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

Platforma internetowa Umiem w Marketing dostępna jest w wersji responsywnej co oznacza, że możesz z niej korzystać – bez uszczerbku dla jakichkolwiek oferowanych tu funkcjonalności – także za pośrednictwem smartfona, tabletu, czy innego urządzenia mobilnego. Jednym słowem – możesz mieć dostęp do Umiem w Marketing praktycznie zawsze i wszędzie! 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Świadcząc swoje usługi zależy mi przede wszystkim na Twojej satysfakcji, dlatego też dokładam należytej staranności, aby wszyscy moi Użytkownicy byli zadowoleni. 

Rejestracja i prowadzenie Konta na Platformie Umiem w Marketing

W ramach Platformy Umiem w Marketing możesz bezpłatnie założyć i zarejestrować swoje indywidualne Konto Użytkownika. 

Jeżeli więc chcesz w pełni wykorzystać wszystkie możliwości Platformy, konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem korzystania z mojej Platformy zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptować jego postanowienia. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – po prostu napisz do mnie na adres: kontakt@umiemwmarketing.pl.

Proces rejestracji Konta przebiega w sposób następujący:

Podczas wypełniania Formularza rejestracyjnego poproszę Cię o podanie następujących danych:

 1. nazwa Użytkownika – jest to nazwa, która będzie identyfikować Cię na Naszej Platformie,
 2. imię i nazwisko,
 3. adres poczty elektronicznej e-mail. 

Pamiętaj, aby podczas rejestracji zdefiniować swoje Hasło – to za jego pośrednictwem (oraz wskazanej przez siebie nazwy Użytkownika lub ) będziesz miał dostęp do swojego indywidualnego Konta na mojej Platformie. 

Po zakończonym procesie rejestracji otrzymasz ode mnie potwierdzenie utworzenia Konta i rozpoczęcia świadczenia usług, które zostanie Ci przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonej nazwy Użytkownika oraz zdefiniowanego w procesie rejestracji Hasła.

Po dołączeniu do grona społeczności Umiem w Marketing, będziesz miał możliwość uzupełnienia swojego Konta o dodatkowe informacje, widoczne w Twoim panelu Użytkownika, takie jak np. swój awatar, telefon kontaktowy czy dane Twojej firmy (pełna nazwa Twojej firmy, adres, kod pocztowy, miasto, numer NIP oraz numer REGON). Pamiętaj, że masz możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie, jednakże zmiana imienia lub nazwiska może zostać dokonana wyłącznie przeze mnie, na Twój wniosek. Wystarczy, że wyślesz odpowiednią prośbę na adres: kontakt@umiemwmarketing.pl.

Umowa dotycząca prowadzenia Konta, którą zawieramy za pośrednictwem Platformy internetowej Umiem w Marketing obowiązuje przez czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że w dowolnym momencie możesz ją wypowiedzieć poprzez samodzielne zalogowanie się na swoje Konto, a następnie przejście do zakładki Konto Użytkownika i wysłanie prośby o usunięcie Konta za pomocą dedykowanego przycisku. Po dokonaniu powyższych czynności, Twoje Konto zostanie niezwłocznie usunięte (o czym możesz zostać poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail), wraz ze wszystkimi Twoimi danymi. Jednocześnie stracisz dostęp do wszystkich treści i funkcjonalności oferowanych na mojej Platformie. 

W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika, możliwe jest ponowne utworzenie Konta z wykorzystaniem danych dostępowych użytych poprzednio.

Jako Administrator Platformy Umiem w Marketing zastrzegam sobie prawo do usunięcia Twojego Konta w kilku przypadkach. Są to jednak sytuacje wyjątkowe, których mam nadzieję nie doświadczymy. Jeżeli jednak:

 1. jako Użytkownik naruszasz postanowienia niniejszego Regulaminu,
 2. powezmę uzasadnione i wiarygodne informacje co do tego, że umieszczasz na mojej Platformie treści, które są w szczególności: 
  • nieprawdziwe, 
  • niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 
  • naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy innych Użytkowników,
  • naruszają Nasze dobra osobiste lub inne uzasadnione interesy,

3. wykorzystujesz oferowane przeze mnie Produkty i świadczone usługi niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4. naruszasz warunki licencyjne dla zakupionych Produktów i usług,

5. usuniesz adres poczty elektronicznej e-mail ze swojego Konta,

zastrzegam sobie prawo do usunięcia Twojego Konta.

O usunięciu Konta w związku z którąkolwiek z sytuacji określonych powyżej zostaniesz przeze mnie poinformowany w odrębnej wiadomości e-mail, najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu usunięcia Konta. W przypadku usunięcia przez Ciebie ze swojego Konta informacji kontaktowych (telefon i adres poczty elektronicznej e-mail), poinformowanie takie nie będzie jednak technicznie możliwe. 

W przypadku usunięcia Konta (niezależnie czy procedura usunięcia została przeprowadzona przez Użytkownika czy przeze mnie, jako Administratora Platformy), wszystkie zamieszczone przez Ciebie informacje zostaną usunięte. Powyższe dotyczy również utraty dostępu do wszystkich treści i funkcjonalności oferowanych na mojej Platformie.

Płatności 

Wszelkie kwoty wyrażone są w polskich złotych i są one cenami brutto, zawierającymi wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. O całkowitej kwocie, jaką należy uiścić w związku z zakupem wybranego Produktu zostaniesz poinformowany przed rozpoczęciem transakcji. 

Składając zamówienie na mojej Platformie internetowej Umiem w Marketing, możesz dokonać płatności z wykorzystaniem platformy Przelewy24, wirtualnej portmonetki PayPal, systemu płatności mobilnych Blik czy systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay. 

 1. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem mojej Platformy internetowej obsługiwane są za pośrednictwem platformy Przelewy24 dostępnej pod adresem www.przelewy24.pl, wykorzystywanej przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60 – 327 Poznań, która wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014,
 2. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem mojej Platformy internetowej obsługiwane są za pośrednictwem wirtualnej portmonetki PayPal dostępnej pod adresem www.paypal.com i wykorzystywanej przez firmę PayPal Holdings Inc.,
 3. Płatności mobilne dokonywane on-line za pośrednictwem systemu Blik zintegrowanego z moją Platformą internetową dostępnego pod adresem www.blik.com, wykorzystywanego przez firmę Polski Standard Płatności Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A, 00 – 718 Warszawa, NIP: 5213664494, REGON: 147055889, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000,00 PLN (w pełni opłacony), 
 4. Płatności mobilne dokonywane za pośrednictwem systemu płatności mobilnych i cyfrowego portfela Apple Pay zintegrowanego z Naszą Platformą internetową, Użytkownicy mogą realizować za pomocą urządzeń Apple, takich jak: iPhone, Apple Watch, iPad oraz Mac. System Apple Pay wykorzystywany jest przez firmę Apple Inc.

Platforma Przelewy24 oferuje dodatkowo: 

 1. możliwość płatności ratalnej (e-Raty) obsługiwanej przez następujące banki: BNP Paribas, Alior Bank, mBank, Santander Consumer Bank,
 2. możliwość odroczenia płatności dla Konsumenta o 10 dni bez dodatkowych kosztów, dzięki usłudze PayPo. W czasie odroczenia płatności możesz podjąć decyzję o rozłożeniu płatności na 4 wygodne dla siebie raty, bez dodatkowych weryfikacji,

– które są dostępne dla Zamówień o wartości powyżej 300 PLN.

§ 4. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Proces składania Zamówienia i jednoczesnej rejestracji Konta przebiega w sposób następujący:

 1. wybierz interesujący Cię Produkt z mojej oferty, a następnie wypełnij Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Umiem w Marketing. 
  • w tym momencie zostaniesz poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej e-mail, 
  • jeżeli składając Zamówienie chcesz jednocześnie utworzyć Konto na Platformie, koniecznym będzie także określenie nazwy Użytkownika Konta oraz zdefiniowanie indywidualnego Hasła,
  • w następnej kolejności wybierz najbardziej odpowiedni dla Ciebie sposób płatności – płatności realizowane za pośrednictwem platformy Przelewy24, wirtualnej portmonetki PayPal, płatności mobilnej za pomocą Blika lub za pomocą Apple Pay,
  • i nie pozostaje już nic innego jak tylko kliknąć przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny, jednoznacznie sformułowany przycisk, który informuje Cię o tym, że złożone przez Ciebie Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
 2. z chwilą skutecznego dokonania płatności przesyłam do Ciebie potwierdzenie rozpoczęcia świadczenia usług oraz dokonania zakupu wybranego Produktu, które zostanie przesłane drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości, Umowę pomiędzy nami traktuje się za zawartą. Od tej chwili uzyskujesz: pełny dostęp do swojego Konta za pośrednictwem ustalonej nazwy Użytkownika oraz zdefiniowanego w procesie rejestracji Hasła oraz pełny dostęp do zakupionego Produktu.
 3. jeżeli zdecydowałeś się na jednoczesne utworzenie Konta, po wykonaniu powyższych czynności, Twoje Konto jest w pełni aktywne i funkcjonalne, a Ty – w dowolnej chwili – możesz uzupełnić je o dodatkowe informacje.

Jeżeli złożysz Zamówienie, w ramach którego dokonasz zakupu kilku różnych Produktów stanowiących produkty fizyczne, treści cyfrowe lub usługi świadczone drogą elektroniczną (w dowolnej konfiguracji), to dochodzi pomiędzy nami do zawarcia kilku Umów określonego rodzaju (zobacz w Definicjach), które odpowiadają przedmiotowi danego Zamówienia.

Pamiętaj, że możesz dokonać rejestracji swojego Konta, złożyć Zamówienie na Platformie, zapisać się do mojego Newslettera jak i korzystać ze wszystkich oferowanych tu funkcjonalności 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

Opłaty za korzystanie z Platformy Umiem w Marketing w ramach dokonania zakupu wybranego przez Ciebie Produktu uiszczane są z góry, w momencie składania Zamówienia i wybrania metody płatności chyba, że skorzystasz z możliwości płatności ratalnej (e-Raty) lub z możliwości odroczonej płatności, które są oferowane przez platformę Przelewy24 i dostępne dla Zamówień o wartości powyżej 300 PLN. 

Jeżeli w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia opłata nie zostanie dokonana i zaksięgowana na moim rachunku bankowym, Twoje Zamówienie ulega anulowaniu. 

Na Naszej Platformie internetowej mogą być organizowane Promocje, które najczęściej przybierają formę rabatów cenowych na wybrane Produkty z mojej oferty. Pamiętaj, że o zasadach wszystkich Promocji decyduję ja, podając je uprzednio do wiadomości publicznej na stronie internetowej mojej Platformy Umiem w  Marketing.

Jeżeli będziesz zalegał w płatności (np. z powodu braku uiszczenia e-Raty), mam prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do wszystkich funkcjonalności, jakie uzyskałeś w ramach zakupionego Produktu. Twój dostęp do mojej Platformy może zostać zablokowany także w sytuacji, kiedy podasz błędne informacje dotyczące płatności.

 

§ 5. PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH PLATFORMY

 

Na mojej Platformie Umiem w Marketing masz możliwość zakupienia następujących Produktów:

eBook

Na Platformie Umiem w Marketing masz możliwość dokonania zakupu eBooka, który stanowi treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. 

Składając Zamówienie na mojej Platformie i dokonując zakupu Produktu (eBook), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego eBooka. 

Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do eBooka otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy. 

Dostęp do eBooka:

  1. jeżeli zdecydowałeś się na utworzenie Konta na mojej Platformie, dostęp do eBooka będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce, a dodatkowo zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z eBookiem, z której możesz go pobrać i zapisać na swoim dysku. 
  2. jeżeli złożyłeś Zamówienie bez zakładania Konta – zostanie do Ciebie wysłana wyłącznie wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z eBookiem, z której możesz go pobrać i zapisać na swoim dysku.

Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do eBooka) uważa się za dostarczone Tobie w całości.

Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do eBooka w sytuacji, kiedy nie spełniasz określonych w § 2 warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

Webinary

Na Platformie Umiem w Marketing masz możliwość dokonania zakupu Webinarów, które stanowią treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. 

Składając Zamówienie na mojej Platformie i dokonując zakupu Produktu (Webinar), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego dostępu do Webinaru. 

Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do Webinaru otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że skorzystałeś z: 

 1. usługi odroczenia płatności – wtedy dostęp do Webinaru otrzymasz wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy lub 
 2. e-Rat – wtedy dostęp do Webinaru otrzymasz dopiero w momencie, kiedy Przelewy24 otrzymają informację z wybranego przez Ciebie banku o pozytywnej decyzji kredytowej. 

Dostęp do Webinaru będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce, a dodatkowo zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z Webinarem (pamiętaj jedynie, aby być zalogowanym na Platformie).

Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do Webinaru) uważa się za dostarczone Tobie w całości.

Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do Webinaru w sytuacji, kiedy nie spełniasz określonych w § 2 warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

Kursy on-line

Na Platformie Umiem w Marketing masz możliwość dokonania zakupu Kursów on-line, które stanowią treści cyfrowe, tzn. dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej. 

Składając Zamówienie na mojej Platformie i dokonując zakupu Produktu (Kurs on-line), zostaje zawarta między nami Umowa (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), w ramach której dostarczam Ci treść cyfrową w postaci zakupionego dostępu do Kursu on-line. 

Jeżeli nie zaznaczyłam inaczej w opisie danego Produktu, dostęp do Kursu on-line otrzymasz zazwyczaj niezwłocznie po skutecznym dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że skorzystałeś z: 

 1. usługi odroczenia płatności – wtedy dostęp do Kursu on-line otrzymasz wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą zawarcie Umowy lub 
 2. e-Rat – wtedy dostęp do Kursu on-line otrzymasz dopiero w momencie, kiedy Przelewy24 otrzymają informację z wybranego przez Ciebie banku o pozytywnej decyzji kredytowej. 

Dostęp do Kursu on-line będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce, a dodatkowo zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, zawierającym bezpośrednie przekierowanie do podstrony z zakupionym przez Ciebie Kursem on-line (pamiętaj jedynie, aby być zalogowanym na Platformie).

Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem Zamówienia (a więc dostęp do Kursu on-line) uważa się za dostarczone Tobie w całości.

Dostęp do Kursu on-line może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z harmonogramem danego Kursu on-line i terminami wskazanymi w opisie danego Produktu. 

Nie ponoszę odpowiedzialności za problemy z dostępem do Kursu on-line w sytuacji, kiedy nie spełniasz określone w § 2 warunków technicznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Produktu.

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to w przypadku dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Cię o utracie prawa odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

Konsultacje indywidualne on-line

Konsultacje indywidualne on-line, to najbardziej spersonalizowana usługa w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jaką dla Ciebie stworzyłam. 

Na mojej Platformie możesz skorzystać z Calendly (aplikacja jest zintegrowana z Kalendarzem Google), która umożliwi Ci wyszukanie dostępnych terminów Konsultacji indywidualnych on-line.

Rezerwując termin Konsultacji indywidualnych on-line, składasz Zamówienie na mojej Platformie i w ramach zawartej w ten sposób Umowy (oczywiście zgodnie z postanowieniami Regulaminu), dostarczam Ci usługę w postaci zakupionych Konsultacji indywidualnych on-line. Usługa ta zostanie zrealizowana zgodnie z terminem określonym w Umowie.

Po zawarciu Umowy zmiana terminu Konsultacji indywidualnych on-line nie jest możliwa chyba, że w ramach indywidualnych ustaleń postanowimy co innego.

Usługa Konsultacji indywidualnych on-line ma charakter jednorazowy, a Umowa zostaje między nami zawarta na czas realizacji tej usługi. To oznacza, że rezerwując nowy termin Konsultacji indywidualnych on-line i ponownie uiszczając określoną cenę, zmierzasz do zawarcia nowej Umowy.

Konsultacje indywidualne on-line odbywają się z wykorzystaniem platformy Zoom.

Jeżeli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, to wyrażając wyraźną zgodę na wykonanie w pełni usługi w postaci Konsultacji indywidualnych on-line przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, będąc poinformowanym przeze mnie o tym, że utracisz prawo odstąpienia od Umowy – tracisz w ten sposób prawo odstąpienia od Umowy.

Szkolenia stacjonarne

Uczestnictwo w Szkoleniu stacjonarnym możliwe jest po dokonaniu zakupu biletu na organizowane przeze mnie Wydarzenie. Na podstronie zawierającej opis danego Szkolenia stacjonarnego znajdziesz następujące informacje:

  1. lokalizacja wydarzenia (Szkolenia stacjonarne mogą odbywać się jednorazowo we wskazanym mieście lub w kilku miastach, w ramach cyklu szkoleń),
  2. tematyka (zakres poruszanych zagadnień),
  3. czas trwania,
  4. informacje dodatkowe, np. informacja o ograniczonej liczbie miejsc czy o poziomie zaawansowania Uczestników szkolenia.

Po dokonaniu zakupu, bilet będzie widoczny na Twoim Koncie Użytkownika w dedykowanej temu zakładce – z tego miejsca bez problemu będziesz mógł pobrać swój bilet i zapisać go na dysku lub wydrukować. Jeżeli złożyłeś Zamówienie bez zakładania Kontabilet otrzymasz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia i jednocześnie zawarcie Umowy.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz uczestniczyć w Szkoleniu stacjonarnym – możliwe jest przeniesienie biletu na inną, dowolnie wskazaną przez Ciebie osobę. Pamiętaj jednak, że odsprzedaż biletu na Szkolenie stacjonarne nie może zostać zrealizowana powyżej pierwotnej ceny Szkolenia stacjonarnego, czyli z zyskiem, pod rygorem odpowiedzialności prawnej.

Choć jeszcze nigdy nie doświadczyłam takiej sytuacji, to zastrzegam sobie prawo do odwołania Szkolenia stacjonarnego w terminie 7 dni przed jego planowanym terminem realizacji w przypadku, kiedy nie zbierze się wystarczająca ilość uczestników. W takim przypadku, kiedy odwołanie Szkolenia następuje z mojej winy, otrzymasz zwrot całej kwoty uiszczonej w ramach zakupionego biletu.

 

§ 6. WTYCZKI I INNE NARZĘDZIA SOCIAL MEDIA

Na mojej Platformie internetowej zostały zamieszczone wtyczki plug-in, za które odpowiadają ich poszczególni dostawcy, a zatem:

 1. Facebook [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 2. Instagram [administrator: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii],
 3. YouTube [administrator: Alphabet Inc. z siedzibą w USA],
 4. Linktree [administrator: Linktree Pty Ltd z siedzibą w Australii],
 5. Unfold [administrator: Squarespace Inc. z siedzibą w USA lub Squarespace Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 6. Calendly [administrator: Calendly LLC z siedzibą w USA],
 7. Zoom [administrator: Zoom Video Communications Inc. z siedzibą w USA lub Lionheart Squared Ltd z siedzibą w Irlandii],
 8. Evenea [administrator: EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce],
 9. GetResponse [administrator: GetResponse Spółka z o. o. z siedzibą w Polsce],
 10. Google [administrator: Google LLC z siedzibą w USA lub Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii],
 11. Apple Pay [administrator: Apple Inc. z siedzibą w USA],
 12. Przelewy24 [administrator: PayPro SA z siedzibą w Polsce],
 13. PayPal [administrator: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu].
 14. Blik [administrator: Polskie  Standard  Płatności  Sp.  z  o.o.z siedzibą w Polsce], 
 15. Google Analytics [administrator: Google LLC z siedzibą w USA],
 16. Piksel Facebook [administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].

 

Każda z zainstalowanych wtyczek została oznaczona stosownym logo, właściwym dla danego dostawcy i może zostać uruchomiona już w momencie odwiedzenia strony internetowej mojej Platformy. Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której pewne informacje o tym, że wywołałeś daną stronę zostaną przekazane dostawcy takiej wtyczki i w konsekwencji – zapisane przez tego dostawcę. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim ograniczają się zazwyczaj jedynie do Twojego adresu IP.

O tym, jaki dokładnie zakres danych może zostać przekazany za pomocą wtyczki plug-in (lub jaki zakres danych może zostać wykorzystany czy zarejestrowany) danemu dostawcy, znajduje się w dokumentach dostawcy dotyczących ochrony danych osobowych. W mojej Polityce Plików Cookies odsyłam do tych dokumentów, abyś z łatwością mógł znaleźć potrzebne informacje. Więcej informacji w zakresie szczegółowego działania wykorzystywanych przeze mnie wtyczek plug-in znajdziesz w mojej Polityce Plików Cookies.

§ 7. NARZĘDZIA ANALITYCZNE

Platforma Umiem w Marketing korzysta z takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics oraz Piksel Facebook, na co wyrażasz zgodę jako Użytkownik mojej Platformy.

Wskazane wyżej narzędzia analityczne wykorzystują pliki Cookies, a zatem niewielkie pliki tekstowe składające się z szeregu liter oraz cyfr, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Ty – jako Użytkownik – korzystasz ze stron internetowych mojej Platformy internetowej. 

Nie ma problemu, abyś korzystając z odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki internetowej dostosował swoje ciasteczkowe preferencje co oznacza, że możesz m.in. zrezygnować z instalacji plików Cookies lub skonfigurować pliki Cookies w odpowiadający Ci sposób. Pamiętaj jednak, że całkowite wyłączenie obsługi plików Cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności Platformy Umiem w Marketing. Więcej informacji w tym przedmiocie znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookies. 

§ 8. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI I ŚWIADCZENIEM USŁUG

 

Moim obowiązkiem jest dostarczenie Ci Produktów, które są wolne od wad. Oznacza to, że ponoszę względem Ciebie odpowiedzialność w sytuacji, kiedy dostarczony Ci Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną.

W każdej sytuacji kiedy uznasz, że nie realizuję swoich usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami lub kiedy uznasz, że dostarczony Ci Produkt posiada wadę, możesz złożyć reklamację. Po prostu poinformuj mnie o stwierdzonych przez Ciebie uchybieniach, a ja – po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem – ustosunkuję się do niego.

Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa powyżej możesz do mnie przesłać:

 1. drogą pocztową na adres: UMIEM W MARKETING Magda Piórkowska ul. Armii Krajowej 29 lok. 11, 81 – 395 Gdynia,
 2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@umiemwmarketing.pl.

Będzie świetnie, jeżeli w treści takiego zgłoszenia podasz następujące informacje (ich podanie zdecydowanie ułatwi mi zapoznanie się z Twoją sprawą i przeprowadzenie całej procedury reklamacyjnej):

 1. swoje imię i nazwisko,
 2. adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej e-mail,
 3. opis zgłaszanych przez Ciebie zastrzeżeń (np. problemy z logowaniem do Konta)
 4. proponowany sposób załatwienia sprawy, a więc swoje żądania (np. przedłużenie okresu dostępu, zwrot części płatności).

Jeżeli pominiesz którąkolwiek ze wskazanych wyżej informacji – nie martw się. Przed rozpatrzeniem Twojej reklamacji poproszę Cię o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Do każdej złożonej reklamacji zobowiązuję się ustosunkować w terminie 14 dni. Odpowiedzi będą wysyłane tylko i wyłącznie na wskazany adres e-mail, chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi w sposób tradycyjny, pocztą.

Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuję się do złożonej przez Ciebie reklamacji – Twoja reklamacja zostaje uznana za zasadną.

Moja odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami zostaje całkowicie wyłączona.

Jeżeli chcesz zasięgnąć dodatkowych informacji na temat swoich konsumenckich praw, to możesz je znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Jeżeli jesteś Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740) lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Pamiętaj jednak, że prawo odstąpienia od Umowy – zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287) – nie przysługuje Ci w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Administrator nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 6. szczególnych umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli,
 8. w której Użytkownik wyraźnie żądał, aby Administrator do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Administrator świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika po dostarczeniu,
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli w Twoim przypadku nie występują okoliczności wskazane powyżej oznacza to, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie. Możesz to zrobić:

 1. drogą pocztową na adres: UMIEM W MARKETING Magda Piórkowska ul. Armii Krajowej 29 lok. 11, 81 – 395 Gdynia,
 2. lub drogą poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: kontakt@umiemwmarketing.pl,

– w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia Umowy.

W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (co – jak już ustaliliśmy – dotyczy wyłącznie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) zwrócę Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazałeś na inne rozwiązanie. Powyższe jest równoznaczne z tym, że jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat w związku z daną formą zwrotu płatności.

 

§ 10. WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW

 

Każdy Użytkownik Platformy Umiem w Marketing jest zobowiązany do przestrzegania warunków licencyjnych dla zakupionych przez niego Produktów. 

Pamiętaj, że jako Użytkownik masz prawo do tego, aby korzystać z zakupionych Produktów tylko i wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oznacza to, że zabronione jest: 

 1. udostępnianie zakupionych Produktów jakimkolwiek innym osobom,
 2. udostępnianie danych do swojego Konta Użytkownika jakimkolwiek innym osobom,
 3. dokonywanie odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.

Licencja, jakiej Ci udzielam nie obejmuje również prawa do:

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania Produktu w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 2. wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w części lub w całości Produktu,
 3. zarówno odpłatnego jak i nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu, w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami.

§ 11. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 

Zamieszczając na stronach internetowych mojej Platformy jakiekolwiek materiały oświadczasz, że posiadasz do nich wszelkie prawa, w tym prawo do rozporządzania tymi utworami bez naruszenia praw osób trzecich, w szczególności nie naruszając ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

Zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, wpisy, opinie oraz inne materiały (m. in. takie jak teksty, grafiki, logotypy), które zostały zamieszczone na stronie internetowej mojej Platformy Umiem w Marketing dostępnej pod adresem www.umiemwmarketing.eu należą do mnie lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, które to osoby trzecie posiadają do nich prawa autorskie.

Pamiętaj, że bezwzględnie zabronione jest w szczególności:

 1. kopiowanie zdjęć, logotypów, znaków towarowych i innych grafik, 
 2. kopiowanie materiałów wideo, utworów dźwiękowych,
 3. dokonywanie przedruku tekstów czy haseł reklamowych, które zostały zamieszczone na stronach internetowych Umiem w Marketing,
 4. udostępnianie w Internecie takich materiałów,

  bez mojej pisemnej zgody lub bez zgody innej osoby trzeciej, która posiada do takich materiałów prawa autorskie.

Bezwzględnie zabronione jest także dokonywanie wyżej opisanych czynności przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne lub osoby trzecie w celu późniejszego wykorzystania ich do celów własnych – w szczególności do celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych czy też handlowych.

Dopuszczanie się działań, które zostały opisane w niniejszym paragrafie jest niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w związku z czym ich podjęcie może stanowić podstawę do wszczęcia właściwego postępowania (cywilnego lub karnego).

 

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanuję Twoje prawa i gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. To, co jest najważniejsze w związku z ochroną Twojej prywatności, to przede wszystkim to, że:

 1. dokonując rejestracji swojego Konta, zakupu wybranego Produktu, umawiając termin Konsultacji indywidualnej on-line czy zapisując się do mojego Newslettera – przekazujesz mi swoje dane osobowe,
 2. wszelkie Twoje dane osobowe przetwarzam wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez czas niezbędny do osiągnięcia tych celów,
 3. w zależności od czynności przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, zawarcie i wykonanie umowy, wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na mnie (jako Administratorze Danych Osobowych), a także mój prawnie uzasadniony interes,
 4. powierzam Twoje dane osobowe tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom, bez których nie byłabym w stanie świadczyć swoich usług na Twoją rzecz – jest to m.in. hostingodawca czy firma IT zajmująca się obsługą techniczną mojej Platformy Umiem w Marketing; wiedz, że aby właściwie chronić Twoje dane osobowe – z każdym takim podmiotem zawieram właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 5. korzystam z narzędzi analitycznych i narzędzi statystycznych Google oraz z narzędzia Piksel Facebook, które zbierają określone informacje odnośnie Twoich odwiedzin na mojej Platformie – w ramach ustawień plików Cookies możesz dowolnie decydować o tym, czy wyrażasz na to zgodę, czy też nie,
 6. zapewniam Ci możliwość korzystania z wtyczek i innych narzędzi Social media,
 7. w dowolnej chwili możesz skorzystać z praw, jakie przysługują Ci na gruncie RODO, tj. prawa do: bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
 8. Twoich danych osobowych nie udostępniam żadnym innym podmiotom bez Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzam na zasadach określonych w Polityce Prywatności Platformy Umiem w Marketing. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji – zapoznaj się z tym dokumentem.

 

§ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Nie ponoszę odpowiedzialności za:

 1. ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych,
 2. szkody poniesione przez Użytkowników wynikłe wskutek działania siły wyższej (vis maior), przez którą rozumiane są: zdarzenia o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) oraz takie, nad którymi człowiek nie panuje,
 3. korzystanie przez Użytkownika z mojej Platformy internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu,

Jako Użytkownik, ponosisz odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie treści, w szczególności treści: 

 1. o charakterze bezprawnym, 
 2. które naruszają normy moralne czy obyczajowe, propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację,
 3. naruszające dobra osobiste lub godność innych Użytkowników lub osób trzecich.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Platformy internetowej Umiem w Marketing dostępnej pod adresem www.umiemwmarketing.pl spowodowanych serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem oferowanych tu funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

Aby móc dostosowywać moje usługi do Twoich potrzeb zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Oczywiście o każdych zmianach będę informować Cię na stronie internetowej Platformy z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany, o których mowa będą wchodzić nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. 

Spokojnie, wszelkie zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Ciebie – jako Użytkownika – przed wprowadzeniem tychże zmian.

Mam nadzieję, że w toku Naszej współpracy nie doświadczymy żadnych sytuacji spornych. Niemniej jednak, jeżeli taka okoliczność miałaby miejsce – wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Nami, czyli mną, jako Administratorem a Tobą, jako Użytkownikiem, będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Zawsze możesz się także zwrócić o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 • Więcej informacji w tym zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR – Alternative Dispute Resolution) wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazem polubownych sądów konsumenckich możesz znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

 • Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji w zakresie zasad dostępu do procedur pozasądowego rozstrzygania sporów, to są one dostępne przede wszystkim w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej, a także pod następującymi adresami: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Jako Użytkownik możesz także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej prowadzącej postępowania pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgłoszonych jej przez państwa członkowskie Unii Europejskiej na platformie ODR (ODR ― Online Dispute Resolution), która jest dostępna pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią takie dokumenty jak:

 1. Polityka prywatności,
 2. Polityka Plików Cookies.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U.  z  2020  r. poz. 1740), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U.  z  2020  r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.  z  2020  r.  poz. 287), ustawa z dni 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1781), ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.  U.  z  2019  r. poz.  1231,  z  2020 r. poz. 288)  oraz inne właściwe.

Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2021